čtvrtek 1. září 2016

OMLUVENKA DÍTĚTE !

         
                    Omluvenka do školní družiny

    Jméno dítěte   …………….………………………………….............

    Třída   …....................................                                                    

    Naše dítě jde samo domů dne ………….………………………....

    - po vyučování*

    - po společném obědě s družinou*

    - v jiný čas    ………………….......


    Datum   ………………...........                                      

    Podpis rodičů   ............................................
    _______________________________________________________________
    * označte


středa 31. srpna 2016

POMŮCKY DO ŠD NA 1. POLOLETÍ

Do školní družiny budou děti potřebovat tyto pomůcky:
sadu barevných papírů 1x, kapesníčky v krabičce 1x, čtvrtky 10x A4  a  5x A3,
lepidlo (20g  cca 45 Kč) 1x  a  10 Kč (šťávu, sladkost na odměny).
                                                                                 Kolektiv ŠD

Rozdělení dětí - ranní družina

RANNÍ DRUŽINA  JE VŽDY V HLAVNÍ BUDOVĚ ŠD 
 
Ranní ŠD ve třídě Yvonky Hetmanové - 6. oddělení
1. Rezek Denis
2. Staňková Vendula
3. Šimůnková Monika
4. Šindelář Jan
5. Durst Tomáš
6. Durst Matěj
7. Rozsíval Michal
8. Horáková Julie
9. Horáková Tereza
10. Habart Kryštof
11. Hejná Petra
12. Mádlíková Viktorie
13. Novotná Adéla
14. Kodatová Lucie
15. Zajíc Jakub
16. Krupička Matyáš
17. Horáková Anna
18. Chloupý Lukáš
19. Chybová Dominika
10. Semecká Vanesa
21. Smolová Johana
22. Sochůrek David
23. Lohynský Antonín
24. Štěpánek Ondřej
25. Král Adam
26. Měchurová Adéla
 
 
Ranní ŠD ve třídě Jitky Zlotkowské - 7. oddělení
1. Halčin Oliver
2. Jiráň Tomáš
3. Kočová Tereza
4. Kohoutková Anna
5. Mrázová Štěpánka
6. Pačesová Ivana
7. Pícha Vojtěch
8. Čvančarová Vendula
9. Drožová Natálie
10. Chlumská Eliška
11. Fugner Štěpán
12. Matoušek Jiří
13. Bernáth Jakub
14. Černá Klára
15. Dlasková Kristýna
16. Fliegerová Štěpánka
17. Jindrák Ondřej
18. Kroupa Jan
19. Vyhnal Marek
20. Pohořalová Marie
21. Pašková Kateřina
22. Žížala Vojtěch
23. Šindýlková Anna
24. Zachař Adam
25. Čvančarová Evelína
26. Furiš Alexej
 
 
 

pondělí 29. srpna 2016

Vnitřní řád školní družiny


                                     Základní škola a Mateřská škola Sázava

                                                     Vnitřní řád školní družiny

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),§ 30, odst.1, vydávám Vnitřní řád školní družiny, který je nedílnou součástí Školního řádu ZŠ a MŠ Sázava:

                                                            I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

                                                                    1. Činnost družiny

1.1.        Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků.

1.2.        Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin

1.3.        Družina může vykonávat činnost pro účastníky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna.

1.4.        Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

1.5.        Činnost družiny se uskutečňuje podle ŠVP ŠD.

1.6.        Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

1.7.        Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení - např. dočasné umístění žáků pokud to vyžaduje organizace výuky (dělené hodiny, přerušení výuky , apod.).

                                               II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

                               1. Přihlašování, odhlašování, případné vyloučení žáka

                                               1.1. Přihlašování žáka

1.1.1.     Školní družina je určena pro žáky1.stupně, přednostně pro děti nižších ročníků (1.-4.) a PT do naplnění kapacity. Přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných rodičů. O přijetí rozhoduje ředitel školy (dle vyhlášky č. 74/2005 Sb.) na základě odevzdání řádně vyplněné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonného zástupce o rozsahu docházky, způsobu odchodu dítěte ze ŠD i doba jeho uvolňování do zájmových kroužků. Jakékoliv změny je možno během roku provádět písemným sdělením (přikládá se k zápisnímu listu). Docházka je pro přihlášené děti povinná. Dítě může být přijato do ŠD v průběhu celého školního roku, pokud to dovolí kapacita ŠD.

                                               1.2. Odhlášení žáka zákonnými zástupci

1.2.1.   Ukončit docházku lze na základě písemné žádosti zákonných zástupců.   
1.2.2.   Zákonným zástupcům je vrácena poměrná část úplaty za vzdělávání
              ve družině (za započatý měsíc docházky se úplata nevrací).

                                                               1.3. Vyloučení žáka

Vyloučení žáka může předcházet krátkodobé vyloučení. To znamená vyloučení žáka na dobu 2 týdny.

1.3.1.     Důvody pro krátkodobé vyloučení:

·         Opakované porušení Vnitřního řádu školní družiny

·         Jednorázové hrubé porušení Vnitřního řádu školní družiny

1.3.2.     Žák je krátkodobě vyloučen po dohodě vychovatelky ŠD, vedoucí vychovatelky ŠD a vedení školy. O této dohodě je vyhotoven záznam, který je uložen u vedoucí školní družiny. Rodiče jsou o krátkodobém vyloučení informováni okamžitě telefonicky (na čísle uvedeném pro kontakt s nimi) a písemně do žákovské knížky. Počátek krátkodobého vyloučení bude uveden v záznamu dohody a rodičům oznámen výše uvedeným způsobem.                                                                                   
 1.3.3.    O definitivním vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

                                                               2. Provoz školní družiny

                        Po       6,00 - 8,00      11,55 - 16,30

                        Út        6,00 - 8,00      11,55 - 16,30

                        St        6,00 - 8,00      11,55 - 16,30

                        Čt        6,00 - 8,00      11,55 - 16,30

                                6,00 -8,00       11,55 - 16,00

2.2.   V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna , pokud počet přihlášených dětí není nižší než 15.

2.3.   Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu.

2.4.  Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci  ŠD je 60 minut.

2.5.  K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, školní hřiště a školní knihovnu.

2.6. Počet oddělení : 5

2.7.   Naplňování oddělení : oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do kapacity povolené KÚ pro Středočeský kraj.

                                               3. Docházka do ŠD

3.1.    Budova školní družiny je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 6,00 do 7,50.

3.2.   Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášení k činnosti ve ŠD předáváni vychovatelkám školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou.

3.3.   Bez písemné omluvenky od rodičů je účast ve ŠD povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce.

3.4.   Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce a osobním vyzvednutím žáka nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu. Žádost musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn, na telefonické uvolňování nebude brán zřetel. Za dítě, které se po ukončení vyučování nedostaví do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.              

3.6.  Písemná žádost je nutná i na mimoškolní aktivity (kroužky). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.

3.7.  Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem ze ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD, kontaktuje je vychovatelka telefonicky. Dle telefonické domluvy se zákonným zástupcem vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Zákonný zástupce hradí nezbytné neinvestiční náklady. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy nebo zástupci ŘŠ ,event. policii.

                                               4. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD

4.1.        Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly řádu ŠD a školního řádu.

4.2.        Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD

4.3.        Případnou ztrátu či záměnu osobních věcí hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned  
              vychovatelce.
              Za osobní věci (hračky, elektronika apod.) - jejich ztrátu nebo poškození školní družina   
             neodpovídá.

4.4.        K hrám, hračkám, knihám, vybavení ŠD atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.

4.5.        Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD - platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole,   48hod před konáním pedagogické rady předá vedoucí ŠD podklady pro hodnocení chování žáků ve ŠD třídním učitelům, kteří jsou povinni je respektovat a reagovat na ně příp. kázeňským opatřením.

4.6.        Pokud nedojde k nápravě , budou rodiče nebo zákonní zástupci vyzváni k návštěvě školy a chování žáka bude projednáno s vedením školy ,tř. učitelem a vedoucí ŠD.

4.7.        Jestliže i tak žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje řád ŠD a školní řád, BUDE z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen.

                                               5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve ŠD

5.1.        Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení, metodicky správným a plánovaným výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.

5.2.        Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky neprodleně hlásí vedení školy.

5.3.        Při úrazu žáka , vychovatelka zváží situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc. Řídí se směrnicemi BOZP na škole. Každý úraz zapíše do knihy úrazů.

5.4.        Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění způsobené při činnostech  a hrách ve ŠD.

5.5.        Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do jednotlivých oddělení ŠD. Pedagogičtí zaměstnanci i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.

                                               6. Pitný režim

6.1.        Pitný režim je zajištěn v době oběda ve školní jídelně. V odpoledních hodinách mají děti přístup k pitné vodě ve ŠD.

                                               III. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

6,00 - 8,00

Do 7,30 hod. příchod do ŠD
 převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry hračky, ranní rozcvička, činnost dle zájmů

11,55 - 13,00
oběd, osobní hygiena, volná činnost
Odpočinkové činnosti (hromadné nebo jiné dle individuálního přání)
- četba, poslech CD, sledování videa - tyto činnosti motivují děti k následným
činnostem v hlavním odpoledním zaměstnání.

13,00 - 15,00
Rekreační činnosti (pobyt venku, vycházky)
 - pozorování přírody v okolí, dle ročního období plnění různých úkolů                                                      
- jarní květiny, stopy ve sněhu apod.                                                                                        
Zájmové činnosti      
- činnosti výtvarné, sportovní, soutěže,
 besedy s konkrétním řešení problému ( nejistota, osamělost, předsudky, lhaní, žárlivost .....),
hry v místnosti, venku, dramatizace pohádek,
písniček .....                                                                              

Hygiena , odchody žáků

15,00 - 16,30        
- didaktické hry - příprava žáků na vyučování, psaní DÚ
- individuální odpočinkové činnosti                                     
-  úklid, odchody žáků

Vychovatelky vždy přihlíží při výběru činností a zaměstnání k počasí
( pokud to jde většina zaměstnání probíhá na hřišti ŠD),
ale i náladě a přání žáků v oddělení. Činnosti jsou podrobně popsány v ŠVP ŠD.                   

                                               IV. DOKUMENTACE  

                                     7. Dokumentace vedená v oddělení školní družiny

Zápisní lístky žáků přihlášených k pravidelné docházce.      
Přehled výchovně vzdělávací práce. Kniha úrazů.

Rodiče jsou seznámeni s řádem ŠD na začátku školního roku - seznámení potvrdí svým podpisem.

S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka .

Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel, změnu bydliště a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka.

V. OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 

a) Všichni žáci školy jsou povinni předcházet výskytu šikany, kyberšikany, zneužívání návykových látek, včetně alkoholu a nikotinu, a dále jsou povinni zabránit vandalismu, brutalitě, rasismu, kriminalitě. Při jejich odhalení jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, nebo vedení školy .                                                                                                      
b) Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí, směřující k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti                                                                                                                                  
c) Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo ředitelku školy.                       
d) Žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, brutalita nebo požívání návykové látky apod.)má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv pedagogickému pracovníkovi školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu.                                                                          
e) Žák, který se stal svědkem násilného jednání , šikany nebo jiného ponižujícího jednání má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, jinému zaměstnanci školy nebo řediteli školy.                                                                                                                                                                  
f) Je zakázáno do školy přinášet předměty, které rozptylují pozornost, ohrožují zdraví nebo narušují dobré mravy.                                                                                                                                            
g) Účast či neohlášení stávajících situací bude považováno za závažné porušení školního řádu s následnými výchovnými opatřeními.

  

V Sázavě  1.9. 2016                                                           Mgr. Zdeňka Kotzotová

                                                                                             ředitelka školy

 

Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení 2016/2017


1. oddělení - Yvona Hetmanová, hlavní budova ŠD, tel. 602 858 528

1.   Balvín Václav
2.   Bandy Nicolas
3.   Durst Tomáš
4.   Durst Matěj
5.   Norovský Patrik
6.   Rozhoň Damián
7.   Rozsíval Michal
8.   Sedláček Dominik
9.   Pecháček Jaroslav
10.  Velebilová Eliška
11 .  Drábová Simona
12.  Procházka Matyáš
13.  Prokop Adam
14.  Rezek Denis
15.  Skala Vojtěch
16.  Staňková Vendula
17.  Stibůrková Marie
18.  Ševčíková Anna
19.  Šimůnková Monika
20.  Šindelář Jan
21.  Kostecká Marie
22.  Vít Kilián
23.  Rozhoňová Ilona
24.  Prokop Jan
25.  Norovská Nicola
26.  Skala Matěj2. oddělení - Mgr. Jiřina Svobodová, hlavní budova ŠD,
                             tel. 723 546 183

1.   Bareš Marek
2.   Čvančarová Vendula
3.   Danielczyk Martin
4.   Doan Bao Nam
5.   Drož Matěj
6.   Drožová Natálie
7.   Fiala František
8.   Fiala Štěpán
9.   Fliegel Antonín
10.  Fugner Štěpán
11.  Habart Kryštof
12.  Hejná Petra
13.  Horáková Julie
14.  Horáková Tereza
15.  Chlumská Eliška
16.  Ježková Anna
17.  Karbulová Simona
18.  Kirkova Sofie
19.  Bareš Aleš
20.  Čvančarová Evelína
21.  Petráček Mikuláš
22.  Novotná Anna
23.  Macáková Barbora
24.  Hofmannová Adéla
25.  Holubová Nela3. oddělení - Jitka Zlotkowská, vedoucí vychovatelka ŠD,
                      hlavní budova ŠD, tel. 604 252 192

1.   Halčin Oliver
2.   Havelka Jiří
3.   Chabanyuk Nikita
4.   Jiráň Tomáš
5.   Kočová Tereza
6.   Kohoutková Anna
7.   Vernerová Lucie
8.   Král Jakub
9.   Matoušek David
10.  Mrázová Štěpánka
11.  Pačesová Ivana
12.  Pešout Filip
13.  Pícha Vojtěch
14.  Randula Jonáš
15.  Rohrichová Diana
16.  Hála Martin
17.  Dočkal Jan
18.  Panušková Eva
19.  Novotný Sebastián
20.  Král Adam
21.  Zachař Adam
22.  Vejvodová Jana
23.  Štěpánek Ondřej
24.  Šindýlková Anna
25.  Sládek Vlastimil
26.  Pištínek Adam
27.  Burger Adam


4. oddělení - Lenka Mrázová tel. 604 444 083 a Míla Benešová
                      tel. 606 828 928  (VILA)

1. Bernáth Jakub
2. Bezačinský Petr
3. Černá Klára
4. Dlasková Kristina Edita
5. Fliegerová Štěpánka
6. Gloser Jakub
7. Horáková Anna
8. Chloupý Lukáš
9. Chybová Dominika
10. Jech Filip
11. Jindrák Ondřej
12. Jirka Lukáš
13. Kroupa Jan
14. Semecká Vanesa
15. Smolová Johana
16. Sochůrek Jakub
17. Špaková Eliška
18. Švarc Jakub
19. Tichá Stela5. oddělení - Radka Samcová, DiS., tel. 730 545 537  (VILA)

1. Vyhnal Marek
2. Sorokáčová Ema
3. Zajíc Jakub
4. Zbořilová Tereza
5. Žohová Tereza
6. Žoudlíková Veronika
7. Kodatová Lucie
8. Kolouchová Kateřina
9. Linhart Adam
10. Lohynský Antonín
11. Lupáč Kryštof
12. Matoušek Jiří
13. Mádlíková Viktorie
14. Miková Barbora
15. Novotná Adéla
16. Pašková Kateřina
17. Pešta Milan
18. Podstara Richard
19. Pohořalová Marie
20. Krupička Matyáš